Awards

Awards year Recepients
Dr. V. Santhanam Special Prize (Team Award) 2007 Dr. R. H. Balasubramanya, Dr. A. J. Shaikh, Mr. R. M. Gurjar, Dr. P. V. Varadarajan, Dr. S. G. Gayal, Dr. P. G. Patil, Dr. K. M. Paralikar, Dr. S. Sreenivasan
Dr. Rao Bahadur Ramnatha Iyer Award 2011 Mr. K. N. Gururjan
R. H. Dastur Memorial Award 2011 Dr. V. Kumar
Dr. A. B. Joshi Young Scientist Award 2011 Dr. (Mrs.) Suman Bala Singh