Present Officer Bearers (2019-2021)

President Shri Suresh Kotak
Chairman Dr. A. J. Shaikh
Vice Chairman Dr B. M. Khadi
Hon. Secretary Dr. P. G. Patil
Joint Secretary Dr. Sundaramoorthy C
Hon. Treasurer Mrs. Prachi Mhatre

Past Office Bearers of ISCI Since 1975

President Emeritus

Name Year
Dr. M. S. Swaminathan 1975 -1981
Dr. A. B. Joshi 1981 -1986
Dr. V. Santhanam 1986-1988
Dr. V. Sundaram 1988-1991
Shri. S. B. P. Rao 1991 -1994
Shri. N. S. Kulkarni 1994 -1998
Shri. C. V. Radhakrishnan 1998 – 2001
Dr. A. K. Basu 2001 -2003
Dr. V. R. Gadwal 2003-2005
Dr. C. D. Mayee 2005 – 2019

Chairman

Name Year
Dr. K. Dharmarajulu 1975 -1981
Shri. J. K. S. Nicholson 1981 -1984
Shri. S. B. P. Rao 1984 -1991
Shri. N. S. Kulkarni 1991-1994
Shri.C.V. Radhakrishnan 1994-1998
Dr. A. K. Basu 1998-2001
Dr. V. R. Gadwal 2001 -2003
Dr. K. R. K. Iyer 2003-2004
Dr. G. R. Anap 2004-2005
Dr. R. H. Balasubramanya 2005-2009
Shri. Suresh Kotak 2009 – 2019

Hon. Secretary

Name Year
Dr. V. Sundaram 1975-1981
Shri. P. G. Oka 1981 -1987
Shri. M. S. Sitaram 1987 -1989
Shri. M. S. Parthasarathy 1989 -1998
Shri. S. N. Nagwekar 1998-2003
Dr. P. V. Varadarajan 2003-2009
Dr. A. J. Shaikh 2009 – 2019

Hon. Treasurer

Name Year
Shri. P. G. Oka 1975 -1981
Shri. T. V. K. Aiyer 1981 -1990
Shri. V. G. Munshi 1990-1994
Dr. R. H. Balasubramanya 1994 -1998
Dr. P. V. Varadarajan 1998 – 2001
Dr. S. G. Gayal 2001 – 2013
Dr(Mrs.) Sujata Saxena 2013 – 2017
Dr. C. Sundaramoorthy 2017 – 2019