Executive Council Members (2019-2021)

1. Dr. C. D. Mayee – President Emeritus
2. Shri Suresh Kotak – President
3. Dr. A. J. Shaikh – Chairman 
4. Dr. P. G. Patil – Hon. Secretary 
5. Dr. Y.G. Prasad – Ex-Officio Member (Director, ICAR-CICR)
6. Dr. B. M. Khadi – Vice Chairman
7. Dr. M. S. Kairon
8. Dr. V. Kumar
9. Dr. G. R. Anap 
10. Shri B. M. Vitthal
11. Shri Shirish Shah
12. Shri Manish Daga

13. Shri P. D. Mepani
14. Dr. R. P. Nachane
15. Shri R. M. Gurjar
16. Dr. S. M. Palve
17. Dr. Sujata Saxena
18. Dr. S. S. Udikeri
19. Dr. P. K. Mandhyan
20. Dr. V. G. Arude
21. Dr. Ashok Kumar Bharimalla
22. Dr. P. S. Deshmukh
23. Dr. C. Sundaramoorthy – Joint Secretary
24. Mrs. Prachi Mhatre – Treasurer